Ανοίξτε μια εταιρεία στη Γερμανία

Η διαδικασία για το άνοιγμα μιας εταιρείας στη Γερμανία αντιπροσωπεύει μια σειρά τυπικών βημάτων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλες τις νομικές απαιτήσεις. Οι απαραίτητες ενέργειες περιλαμβάνουν την προετοιμασία του Καταστατικού (AoI) και άλλων απαιτούμενων εγγράφων: υποδείγματα υπογραφών, αντίγραφα διαβατηρίων και ειδικά έντυπα που παρέχονται από το γραφείο για την εγγραφή της εταιρείας. Όλες οι διαδικασίες που συνδέονται με την υπογραφή των εγγράφων πρέπει να είναι συμβολαιογραφικές στη Γερμανία. Για να ανοίξετε εταιρεία στη Γερμανία, χρειάζεστε επίσης καταστατική έδρα, τοπικό τραπεζικό λογαριασμό και διορισμό λογιστή.

Οι διάφοροι τύποι γερμανικών εταιρειών

Η γερμανική GmbH

Η Gesellschaftmitbeschränkter Haftung ή GmbH (Ιδιωτική Εταιρεία με Περιορισμένη Ευθύνη) μπορεί να καθοριστεί από έναν μόνο επενδυτή. Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο είναι το EUR 25 000. Τόσο τα μετρητά όσο και τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού είναι αποδεκτά (η αξία του ενεργητικού πρέπει να δηλώνεται στο AoI). Ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι ότι οι μετοχές της Ιδιωτικής Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης δεν είναι δημόσια μεταβιβάσιμες και δεν μπορούν να εγγραφούν στο Χρηματιστήριο. Το διοικητικό όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ορίζουν διευθυντή για καθημερινές αποφάσεις σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας.

Η γερμανική UG

Η Unternehmergesellschaft ή η UG (Limited) θεωρείται «μίνι-GmbH». Το κύριο χαρακτηριστικό της UG είναι η ελάχιστη κατάθεση κεφαλαίου EUR 1 (αν και συνιστάται το EUR 1.000), γεγονός που καθιστά τον τύπο της επιχείρησης πιο ευέλικτο. Η UG θα μετατραπεί σε εταιρεία μετά το πρώτο κέρδος EUR 100.000, εκ των οποίων το 25% θα πρέπει να διατηρηθεί στο αποθεματικό κεφαλαίου. Μόλις το αποθεματικό κεφαλαίου φθάσει στο EUR 25.000, το UG μπορεί να μετατραπεί.

Η γερμανική εταιρεία μετοχών

Η Aktiengesellschaft ή AG (Joint Stock Company - JSC) ενσωματώνεται συνήθως από μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα και δυνατότητες αύξησης του κεφαλαίου με την εγγραφή μετοχών στο Χρηματιστήριο. Το ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο είναι EUR 50 000. Κάθε μέλος είναι υπεύθυνο για τη δική του εισφορά στο μετοχικό κεφάλαιο, όπως και στις JSCs. Για τη λήψη των διαχειριστικών αποφάσεων δημιουργείται ένα διοικητικό συμβούλιο (MB). Ένα εποπτικό συμβούλιο (SB), το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη, παρακολουθεί τακτικά τις ενέργειες του ΜΒ. Η λογιστική των εταιρειών μετοχών ελέγχεται από νόμιμο ελεγκτή.

Η γερμανική μοναδική ιδιοκτησία

Μια μοναδική ιδιοκτησία είναι η απλούστερη επιχειρηματική εγκατάσταση της Γερμανίας. Είναι εγκατεστημένο από ένα άτομο και τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία δεν προστατεύονται σε περιόδους οικονομικών δυσκολιών, π.χ. απειλή πτώχευσης.

Η γερμανική γενική εταιρική σχέση

Η Γενική Εταιρική Σχέση (OffeneHandelsgesellschaft - OHG) δεν απαιτεί ιδιαίτερο ποσό μετοχικού κεφαλαίου, αλλά η ευθύνη των μελών της είναι απεριόριστη. Η οικονομική οντότητα μπορεί να συσταθεί από τουλάχιστον δύο επενδυτές που επιδιώκουν ίδιους οικονομικούς στόχους. Όλοι οι επενδυτές λαμβάνουν διαχειριστικές αποφάσεις και απαιτούν κέρδη μετά τη φορολογία.

Η γερμανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Kommanditgesellschaft - KG) ιδρύθηκε από δύο κατηγορίες εταίρων. Μπορούν να είναι είτε «σιωπηλοί» που συνεισφέρουν στο κεφάλαιο της οντότητας και η ευθύνη τους περιορίζεται στην αξία της εισφοράς ή των «γενικών» εταίρων που δεν υποχρεούνται να συνεισφέρουν στο κεφάλαιο της εταιρείας αλλά κατέχουν απεριόριστη ευθύνη όσον αφορά τα χρέη της και έχουν το δικαίωμα να ζητούν κέρδη. Οι διοικητικές αποφάσεις στην Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης γίνονται από τα γενικά μέλη χωρίς τη συμμετοχή των σιωπηλών.

Τα γερμανικά υποκαταστήματα

Τα υποκαταστήματα αποτελούν κοινή μέθοδο εισόδου στη γερμανική αγορά. Ορισμένοι ξένοι επενδυτές αποφασίζουν να ανοίξουν γερμανικά υποκαταστήματα ως ένα βήμα στο επιχειρηματικό τους σχέδιο. Στη Γερμανία, τα υποκαταστήματα δεν θεωρούνται νομικά πρόσωπα και τα περιουσιακά στοιχεία / υποχρεώσεις τους ανήκουν στην μητρική εταιρεία.

Παρακαλούμε, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς μας για την ενσωμάτωση εταιρειών στη Γερμανία, εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη που προσφέρουν οι κατάλογο τύποι οντοτήτων.

Διαδικασία για την ίδρυση εταιρείας στη Γερμανία

Όλες οι απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με τη διαδικασία εγκατάστασης εταιρειών στη Γερμανία παρέχονται στον περί Εταιρειών Νόμο.

Τα προκαταρκτικά βήματα για την ίδρυση μιας γερμανικής εταιρείας περιλαμβάνουν την επαλήθευση της αυθεντικότητας του ονόματος της εταιρείας στο Εμπορικό Επιμελητήριο, την εξουσιοδότηση του ΑΟΙ και τη δημιουργία τοπικού τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση του αρχικού ή του ελάχιστου απαιτούμενου εταιρικού κεφαλαίου.

Το Εθνικό Εμπορικό Μητρώο πρέπει να λάβουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους: αίτηση, συμβολαιογραφικό συμβολαιογραφικό σημείωμα, λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρθρωση του διοικητικού συμβουλίου και πιστοποιητικό καταθέσεως του απαιτούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Όλα αυτά τα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά. Ο εμπορικός κατάλογος ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής χρησιμοποιώντας μια κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η επόμενη φάση της διαδικασίας για την Open Company στη Γερμανία είναι να υποβάλει αίτηση για άδεια εμπορίας στο Γραφείο Επιχειρήσεων και Προτύπων, να εγγραφεί στο Γραφείο Στατιστικής (που θα παράσχει ένα ερωτηματολόγιο για τα επιχειρηματικά δεδομένα της εταιρείας), το Επιμελητήριο του Εμπορίου και του Γραφείου Εργασίας. Ο τελευταίος εκδίδει έναν αριθμό 8 για την επιχείρηση που πρέπει να αναφερθεί στον Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης. Μετά από αυτό, η οντότητα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Γραφείο Ασφάλισης Υγείας. Το Γραφείο Φορολογίας πρέπει να λάβει ειδοποίηση σχετικά με τη σύσταση της νέας οντότητας προκειμένου να την καταχωρίσει για εταιρικό φόρο και φόρο προστιθέμενης αξίας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, η εταιρεία μπορεί να ξεκινήσει τις εμπορικές της δραστηριότητες. Οι περισσότερες καταχωρημένες εταιρείες χρειάζονται εργαζόμενους. Μπορούν να επωφεληθούν από το καλά εκπαιδευμένο γερμανικό εργατικό δυναμικό. Οι ιστότοποι που προσφέρουν θέσεις εργασίας και αντιπροσωπείες προσλήψεων προσωπικού μπορούν να παράσχουν βοήθεια. Μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να βρουν τα πιο κατάλληλα άτομα για τις προσφερόμενες θέσεις.

Επισκόπηση της γερμανικής οικονομίας

Η εθνική οικονομία βρίσκεται ψηλά στο παγκόσμιο πλαίσιο. Στην πραγματικότητα, κατέχει την τέταρτη θέση παγκοσμίως. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Γερμανία προσελκύει πολλούς διεθνείς επενδυτές που σκοπεύουν να ανοίξουν νέες εταιρείες. Η χώρα είναι πράγματι ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς παγκοσμίως όταν πρόκειται για ξένες επενδύσεις. Η Γερμανία είναι επίσης ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως. Το εργατικό δυναμικό της φέρνει σημαντικά οφέλη για τους διεθνείς επενδυτές που ανοίγουν εταιρείες στη χώρα δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Οι Γερμανοί θεωρούν σταθερούς εργασιακούς δεσμούς και καλή ποιότητα ζωής ως βασικούς παράγοντες. Επιπλέον, το εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης φημίζεται για την υγιή του οργάνωση.

Οι διεθνείς επενδυτές που επιθυμούν να ανοίξουν εταιρεία στη Γερμανία μπορούν να επικοινωνήσουν με την τοπική ομάδα ενσωμάτωσης για να λάβουν βοήθεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Γερμανική εταιρεία.

επικοινωνήστε με ένα ειδικό κουμπί