δημοσιεύσεις

μετοχική ολλανδική εταιρεία

Εισόδημα 2: Οι μέτοχοι ως ξένοι φορολογούμενοι

Μέτοχοι ως ξένοι φορολογούμενοι Το εισόδημα που περιλαμβάνεται στο πλαίσιο 2 για τους αλλοδαπούς φορολογούμενους περιλαμβάνει το επιλέξιμο ολλανδικό εισόδημα (υπολογιζόμενο με τον ίδιο τρόπο όπως για τους κατοίκους) από τοπικές εταιρείες, εκτός από περιπτώσεις στις οποίες η συμμετοχή ανήκει σε…
,

Οι ολλανδικοί φορολογικοί νόμοι

Εάν διαμένετε στην Ολλανδία ή λαμβάνετε εισόδημα από την Ολλανδία, πρέπει να ακολουθείτε τους εθνικούς νόμους περί φορολογίας. Ως κάτοικος (που ζει στην Ολλανδία) ή μη κάτοικος (ξένος) φορολογούμενος που λαμβάνει ολλανδικό εισόδημα, θα πρέπει να πληρώσετε φόρο εισοδήματος στην Ολλανδία. Φορολογήσιμος…
,

Το φορολογικό καθεστώς του πλαισίου καινοτομίας στις Κάτω Χώρες

Ο φορολογικός νόμος στις Κάτω Χώρες προσφέρει ένα προτιμησιακό καθεστώς φορολογίας εταιρειών με σκοπό την προώθηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών. Αυτό είναι το καθεστώς Innovation Box (IB).…
,

Ολλανδία: Η πραγματική πύλη προς την ευρωπαϊκή ήπειρο

Η Ολλανδία υπήρξε από καιρό ελκυστική για τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να ιδρύσουν μια επιχείρηση λόγω πολλών κοινωνικών, πολιτιστικών και γεωγραφικών παραγόντων. Το συγκριτικά ευνοϊκό φορολογικό του κλίμα είναι επίσης σημαντική προϋπόθεση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αξία…
,

Ολλανδικός έλεγχος και λογιστική

Η Ολλανδία διαθέτει ένα καλά αναπτυγμένο κανονιστικό πλαίσιο για ιδιωτικές επιχειρήσεις, εταιρικές σχέσεις και εταιρείες. Τα κύρια στοιχεία του πλαισίου αποτελούνται από: σαφείς κανόνες για τις οικονομικές καταστάσεις, τον έλεγχο και τη δημοσίευση των ελέγχων. Επειδή…
φόρο-Ολλανδία
,

Φορολογικοί συντελεστές στις Κάτω Χώρες (ATR και APA)

Στις Κάτω Χώρες, έχετε τη δυνατότητα να συζητήσετε τη φορολογική θέση της εταιρείας σας με τη φορολογική διοίκηση και να συνάψετε μια συμφωνία σχετικά με τις συνέπειες από τη φορολογία. Αυτή η συμφωνία είναι δεσμευτική για τον φορολογούμενο και τις αρχές.…
φόρο-Ολλανδία
,

Συνθήκες αποφυγής διπλής φορολογίας στις Κάτω Χώρες

Η Ολλανδία έχει υπογράψει πολλές συνθήκες για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. Αυτά τα διμερή σύμφωνα διασφαλίζουν τη φορολογική ελάφρυνση αποφεύγοντας τη διπλή φορολογία σε σχέση με το εισόδημα ατόμων που προέρχονται τόσο από πηγή στην Ολλανδία όσο και από άλλη χώρα. Ο…
Το γερμανικό φορολογικό σύστημα
,

Φορολόγηση ολλανδικών υποκαταστημάτων

Στις Κάτω Χώρες, οι τοπικές εταιρείες και υποκαταστήματα υπόκεινται στο ίδιο γενικό φορολογικό καθεστώς σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές, καθώς τα υποκαταστήματα δεν υποχρεούνται να καλύπτουν ορισμένους φόρους που απαιτούνται για άλλα…
Άρθρο 23 Ολλανδική άδεια αναβολής του ΦΠΑ
,

Άρθρο 23 Ολλανδική άδεια αναβολής του ΦΠΑ

Εισαγωγή προϊόντων στις Κάτω Χώρες Η εισαγωγή προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών στην Ολλανδία φορολογείται γενικά για ΦΠΑ, ανεξάρτητα από το εάν η εισαγωγή πραγματοποιείται από ιδιωτική, φορολογητέα, μη φορολογητέα ή απαλλασσόμενη οντότητα.…