Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Οδηγίες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στην Ολλανδία

Διάβρωση βάσης και μετατόπιση κερδών (BEPS)

Η συμμετοχή της Ολλανδίας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργό συμμετοχή της στο έργο του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση της μετατόπισης κερδών και της διάβρωσης της βάσης (BEPS). Έχει επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με το BEPS στον ΟΟΣΑ και όλα τα μέλη ασχολούνται με την εφαρμογή του. Ως εκ τούτου Η Ολλανδία θα εκδώσει σχετική νομοθεσία.

Ως αποτέλεσμα της υποστήριξής του στο έργο, η χώρα έχει τροποποιήσει το καθεστώς του πλαισίου καινοτομίας στη φορολογική νομοθεσία της, που ισχύει από το 1st του Ιανουαρίου, 2017. Η Ολλανδία ενέκρινε το λεγόμενο Πολυμερές Μέσο, ανεξάρτητα από τις επιφυλάξεις της σε συγκεκριμένα σημεία.

Τεκμηρίωση τιμολόγησης μεταφοράς και αναφορά CbC, κύρια και τοπικά αρχεία

Το πακέτο εφαρμογής του ΟΟΣΑ σχετικά με την αναφορά ανά χώρα (CbC) αποτελεί παράδειγμα νομοθεσίας σχετικά με το BEPS. Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων προορίζονται κυρίως να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της εκτίμησης κινδύνου από τις φορολογικές αρχές των συμμετεχουσών χωρών.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις (MNE) με κύκλο εργασιών ≥ 750 εκατομμυρίων ευρώ θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις CbC στα κράτη όπου κατοικούν οι απόλυτες μητρικές εταιρείες τους. Στη συνέχεια, οι τοπικές φορολογικές αρχές ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που έχουν λάβει με τις αρχές άλλων συμμετεχουσών χωρών που συμμετέχουν στη συμφωνία για την αμοιβαία ανταλλαγή τέτοιων εκθέσεων.

Επιπλέον, η οριστικοποιημένη έκθεση του ΟΟΣΑ απαιτεί από κάθε εταιρεία του Υπουργείου Εξωτερικών να διατηρεί τοπικό και κύριο αρχείο στην διοικητική του υπηρεσία. Τα κύρια αρχεία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση μεταφοράς σε ολόκληρη την επιχείρηση και τα τοπικά αρχεία παρουσιάζουν τις συναλλαγές της τοπικής εταιρείας στην επιχείρηση. Όλες οι αναφερόμενες πληροφορίες διατηρούνται αυστηρά εμπιστευτικές και δεν θα είναι προσιτές στο κοινό.

Η Ολλανδία ενέκρινε νομοθεσία που εφαρμόζει τη δέσμη κοινοποιήσεων CbC και αντιστοιχεί στις μεθόδους και το σύστημα που προβλέπονται σε αυτήν. Επιπλέον, οι ολλανδικές επιχειρήσεις με συνολικό κύκλο εργασιών ≤ 50 εκατομμύρια ευρώ υποχρεούνται επίσης να διατηρούν αρχεία κύριων και τοπικών αρχείων.

Όπως προαναφέρθηκε, μόνο οι μητρικές εταιρείες πολυεθνικών επιχειρήσεων υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις CbC. Οποιαδήποτε ολλανδική οντότητα που περιλαμβάνεται σε πολυεθνική επιχείρηση με κύκλο εργασιών που ισούται με ή υπερβαίνει τα 750 εκατομμύρια ευρώ υποχρεούται να στείλει μια ειδοποίηση στη φορολογική διοίκηση διευκρινίζοντας εάν η υποκατάστατη ή η τελική μητρική οντότητα θα υποβάλει την έκθεση της CbC. Εναλλακτικά, πρέπει να δηλώνει ποια οντότητα θα υποβάλει την αναφορά και πού κατοικεί για σκοπούς πληρωμής φόρων. Η προθεσμία για την αποστολή αυτής της ειδοποίησης είναι στο τέλος της χρήσης.

Επιπλέον, οι ολλανδικές εταιρείες που υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις CbC πρέπει να τις υποβάλουν το αργότερο δώδεκα μήνες μετά το τέλος της χρήσης. Οι κύριοι και τοπικοί φάκελοι θα πρέπει να διατίθενται στα διοικητικά τμήματα των εταιρειών μέχρι την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Οδηγίας κατά των πρακτικών φοροαποφυγής

Τον Ιούλιο του 2016, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την οδηγία 2016 / 1164 για τη θέσπιση κανόνων κατά των πρακτικών φοροαποφυγής που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Περιλαμβάνει διάφορα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής. Αυτές αφορούν τη φορολογία εξόδου, την έκπτωση τόκων, την κατάχρηση και τις ελεγχόμενες ξένες εταιρείες.

Η οδηγία προβλέπει επίσης κανόνες για την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ που απορρέουν από τη χρήση υβριδικών οντοτήτων ή μέσων. Οι διατάξεις της πρέπει να μεταφερθούν σε όλα τα κράτη μέλη από τον Δεκέμβριο 31, 2018 και να εφαρμοστούν από τον Ιανουάριο 1, 2019. Υπάρχει εξαίρεση όσον αφορά τον κανόνα φορολόγησης εξόδου, ο οποίος θα μεταφερθεί από τον 31, 2019 και θα εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο 1, 2020. Ως κράτος μέλος της ΕΕ, η Ολλανδία οφείλει επίσης να εφαρμόσει την οδηγία.

Ευρωζώνη-Σέπα
Εκτός από τις διατάξεις της οδηγίας 2016 / 1164 του Συμβουλίου, η ΕΚ πρότεινε κανόνες για τις αναντιστοιχίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στο σχέδιό της για μια ευρωπαϊκή φορολογική μεταρρύθμιση. Η οδηγία 2017 / 952 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016 / 1164 σχετικά με τις υβριδικές αναντιστοιχίες με τρίτες χώρες εγκρίθηκε στην 29 Μαΐου, 2017. Δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα εφαρμόσει η Ολλανδία τις δύο οδηγίες.

Το κοινό σχέδιο ενοποιημένης φορολογικής βάσης εταιρειών (CCCTB)

Η πρόταση φορολογικής μεταρρύθμισης της Επιτροπής περιλαμβάνει υποχρεωτική ΚΕΒΦΕ για τα ΚΜ, από την 2021. Το έργο αυτό είναι πολύ παρόμοιο με πρόταση της 2011 για εισαγωγή CCCTB. Στόχος του είναι να επιτευχθεί εναρμόνιση της φορολογίας των εταιρειών στην ΕΕ και να προβλεφθεί ένας τύπος για την κατανομή του εταιρικού εισοδήματος μεταξύ των κρατών μελών. Το σχέδιο CCCTB έχει μια προσέγγιση δύο σταδίων. Το πρώτο προτεινόμενο βήμα είναι η εισαγωγή μιας κοινής φορολογικής βάσης για τις επιχειρήσεις από το 2019. Ο στόχος είναι να ευθυγραμμιστεί ο υπολογισμός του CTB μεταξύ των κρατών μελών.

Απομένει να διαπιστωθεί εάν τα κράτη μέλη θα εγκρίνουν τις προτάσεις για την εταιρική φορολογική βάση και πότε και πώς θα εφαρμοστούν σε επίπεδο ΕΕ, οδηγώντας έτσι σε νέα ολλανδική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, η CTB είναι ένα σοβαρό θέμα συζήτησης όσον αφορά τη φορολογία στην ΕΕ.

Κρατικές ενισχύσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα έρευνα σχετικά με το εάν φορολογικές συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων και εθνικών αρχών παραβιάζουν τις διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Η ΕΚ έχει ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μερικές από τις εξεταζόμενες φορολογικές αποφάσεις αντιπροσωπεύουν παράνομες κρατικές ενισχύσεις. Ένα τέτοιο συμπέρασμα κατέληξε επίσης σε φορολογική απόφαση στην Ολλανδία. Η κρατική κυβέρνηση άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Αναμένεται ότι η ΕΚ θα εξετάσει επίσης άλλες φορολογικές συμφωνίες. Ωστόσο, η Επιτροπή επεσήμανε συγκεκριμένα ότι δεν αναμένονται συστηματικές παρατυπίες με φορολογικές αποφάσεις στην Ολλανδία. Η κυβέρνηση της χώρας είναι της γνώμης ότι η γενική πρακτική της φορολογικής απόφασης αποκλείει κρατικές ενισχύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις είναι σύμφωνες με τον εθνικό φορολογικό νόμο. Οι φορολογικές αποφάσεις αποσκοπούν στην παροχή μεγαλύτερης βεβαιότητας στους φορολογούμενους.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή νομική βοήθεια; Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Όπως αυτό το άρθρο;

Μοιραστείτε το
Μοιραστείτε στο Whatsapp
Μοιραστείτε στο τηλεγράφημα
Μοιραστείτε στο τηλεγράφημα
Μοιραστείτε στο skype
Κοινοποίηση μέσω Skype
Μοιραστείτε με email
Κοινή χρήση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία Dutch BV;