Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Εισόδημα 2: Οι μέτοχοι ως ξένοι φορολογούμενοι

Οι μέτοχοι ως ξένοι φορολογούμενοι

Το εισόδημα που περιλαμβάνεται στο Πλαίσιο 2 για τους αλλοδαπούς φορολογούμενους περιλαμβάνει τα επιλέξιμα ολλανδικά εισοδήματα (υπολογιζόμενα με τον ίδιο τρόπο όπως για τους κατοίκους) από τοπικές εταιρείες, εκτός από τις περιπτώσεις που το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει στα ίδια κεφάλαια μιας επιχείρησης.
Οι φορολογικοί εταίροι υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις.

Το εισόδημα που πρέπει να δηλωθεί στο Πλαίσιο 2 περιλαμβάνει τα κέρδη κεφαλαίου ή / και τα μερίσματα (στοιχεία κύριου εισοδήματος) που αποκτήθηκαν από ξένο φορολογούμενο με ουσιαστικά συμφέροντα (> 5% μετοχική συμμετοχή) σε μια κάτοικο εταιρεία μείον τυχόν απώλειες που σχετίζονται με τη συμμετοχή και το μνημειακό κτίριο φορολογικές εκπτώσεις.

Οι εκπτώσεις και τα προσωπικά επιδόματα ("persoonsgebonden aftrek" στα ολλανδικά) δεν ισχύουν για τους αλλοδαπούς φορολογούμενους που έχουν μόνο εισόδημα που πληροί τις προϋποθέσεις για το πλαίσιο 2.

Η ολλανδική μετακύλιση / φορολογική αναβολή για τις επιλέξιμες νομικές συγχωνεύσεις / διασπάσεις και συγχωνεύσεις μετοχών δεν ισχύει για αλλοδαπούς φορολογούμενους σε περίπτωση που η επιζών / εξαγορά εταιρία είναι εγκατεστημένη εκτός της Ολλανδίας.

Ανυψωμένη όψη τιμολογίων υπολογισμού μιας γυναίκας που χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στο γραφείο

Εάν μια ολλανδική εταιρεία αλλάξει τη φορολογική της κατοικία, τότε η μετεγκατάστασή της θεωρείται ως (φορολογητέα) σημαντική μεταβίβαση μετοχών.

Μια οντότητα εγκατεστημένη υπό αλλοδαπή δικαιοδοσία, η οποία έχει αναγνωριστεί ως ημεδαπή εταιρία στην Ολλανδία για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών, αλλά έχει μετεγκατασταθεί σε άλλη χώρα για φορολογικούς σκοπούς, θεωρείται ως κάτοικος εταιρίας στην Ολλανδία για άλλα δέκα έτη.

Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό στο Box 2 είναι αρνητικό, το εισόδημα θεωρείται ως σημαντική ζημία συμμετοχής για αλλοδαπούς κατοίκους. Οι ζημίες αυτές είναι εκπεστέες και μπορούν να αποζημιωθούν (απώλεια μεταφερόμενων ή μεταβιβάσιμες) σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τους φορολογούμενους κατοίκους. Αυτές οι ζημίες μπορούν να συγκεντρωθούν με οποιεσδήποτε ζημίες από φορολογικές υποχρεώσεις των φορολογούμενων κατοίκων.

Η φορολογητέα βάση καθορίζεται με ειδικούς κανόνες εάν ο φορολογούμενος μεταναστεύσει ή ο ολλανδικός φορέας στον οποίο είναι σημαντικός μέτοχος μεταφέρει τη φορολογική έδρα του σε άλλη χώρα.

Οι Ολλανδοί ειδικοί μας στον τομέα της φορολογίας μπορούν να παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη φορολογική σας θέση. Μπορούμε να προετοιμάσουμε και να υποβάλετε την ετήσια έκθεση φόρου εισοδήματος και να φροντίσουμε για άλλα θέματα που σχετίζονται με τη φορολογική συμμόρφωση. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας, εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες ή φορολογική βοήθεια.

 

 

 

 

Όπως αυτό το άρθρο;

Μοιραστείτε το
Μοιραστείτε στο Whatsapp
Μοιραστείτε στο τηλεγράφημα
Μοιραστείτε στο τηλεγράφημα
Μοιραστείτε στο skype
Κοινοποίηση μέσω Skype
Μοιραστείτε με email
Κοινή χρήση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία Dutch BV;