Άνοιγμα υποκαταστήματος στην Ολλανδία

Οι διεθνείς εταιρείες που σχεδιάζουν να εδραιώσουν την παρουσία τους στην ολλανδική αγορά με χαμηλό κόστος μπορούν να ανοίξουν τοπικά καταστήματα. Το υποκατάστημα δεν έχει νομική προσωπικότητα και θεωρείται επέκταση της διεθνούς εταιρείας. Συνεπώς, η μητρική εταιρεία που είναι εγκατεστημένη στο εξωτερικό είναι υπεύθυνη για όλες τις πράξεις της.

Οι δραστηριότητες των ολλανδικών υποκαταστημάτων διευθύνονται από εκπροσώπους των μητρικών εταιρειών δυνάμει ενός PoA (πληρεξουσιότητας). Το υποκατάστημα πρέπει να εκτελέσει τις ίδιες λειτουργίες με το μητρικό του και το όνομά του πρέπει να είναι το ίδιο. Οι πράξεις του διέπονται ταυτόχρονα από τους ολλανδικούς νόμους και τη νομοθεσία της χώρας στην οποία έχει συσταθεί η διεθνής μητρική εταιρεία.

Το υποκατάστημα παρέχει μόνιμη εγκατάσταση με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με άλλους ολλανδικούς τύπους εταιρειών και δεν υπάρχουν ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις όσον αφορά την ενσωμάτωσή του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλές διεθνείς εταιρείες προτιμούν αυτή τη μορφή επιχείρησης.

Ολλανδικά υποκαταστήματα έναντι τοπικών εταιρειών

Το κύριο καθοριστικό χαρακτηριστικό ενός υποκαταστήματος, σε σύγκριση με άλλες μορφές επιχειρήσεων όπως θυγατρικές στην Ολλανδία, είναι η πλήρης εξάρτησή της από τη διεθνή μητρική της εταιρεία. Ως εκ τούτου, η διεθνής εταιρεία φέρει ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις και χρέη του ολλανδικού υποκαταστήματος.

εταιρική δομή-2

Η διαδικασία καταχώρισης υποκαταστήματος είναι ευκολότερη σε σύγκριση με άλλους τύπους εταιρειών, π.χ. την ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, αλλά εξακολουθεί να πρέπει να συμμορφώνεται με τις νομοθετικές απαιτήσεις για τη φορολογία και την απασχόληση. Σύμφωνα με το νόμο, όλοι οι υπάλληλοι υποκαταστημάτων θα πρέπει να καλύπτονται με κοινωνική ασφάλιση. Διαφορετικά, ο αντιπρόσωπος του υποκαταστήματος μπορεί να καταστεί προσωπικός υπεύθυνος σε περίπτωση μη πληρωμής των απαιτούμενων εισφορών. Τα υποκαταστήματα που ανοίγουν στις Κάτω Χώρες έχουν συνήθως οικονομικές υποχρεώσεις πανομοιότυπες με εκείνες των τοπικών εταιρειών.

Οι πολυάριθμες συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας που έχουν υπογράψει οι Κάτω Χώρες με άλλες χώρες μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση των υποκαταστημάτων, εάν μπορούν να μειώσουν το ποσοστό παρακράτησης στην πηγή για τα δικαιώματα, τους τόκους και τα μερίσματα.

Εγγραφή ολλανδικού υποκαταστήματος

Το υποκατάστημα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο Εμπορικό Μητρώο στο Εμπορικό Επιμελητήριο με τα σχετικά έγγραφα και λεπτομέρειες πριν να μπορέσει να αρχίσει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Όλα τα χαρτιά πρέπει να είναι συμβολαιογραφικά, με νόμιμη μετάφραση στα ολλανδικά. Η συμβολαιοποίηση πραγματοποιείται στο κράτος όπου κατοικεί η μητρική εταιρεία.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για την ενσωμάτωση μπορεί να είναι συγκεκριμένα για συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά γενικά απαιτούνται τα ακόλουθα: απόδειξη εγκατάστασης της διεθνούς εταιρείας (απόσπασμα από το μητρώο επιχειρήσεων στη χώρα διαμονής με ημερομηνία εγγραφής και στοιχεία της εταιρείας), πιστοποιητικό εγγραφής, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις των διευθυντών και του γραμματέως (ή άλλων διευθυντικών στελεχών), πρωτόκολλο συζήτησης όπου το συμβούλιο αποφάσισε να ανοίξει το υποκατάστημα, διεύθυνση και όνομα του υποκαταστήματος, όνομα αντιπροσώπου, εξουσίες του αντιπροσώπου και δραστηριότητες του υποκαταστήματος .

Ο επιχειρηματίας βάζει σφραγίδα στο συμβόλαιο

Μετά την εγγραφή, το Εταιρικό μητρώο στις Κάτω Χώρες θα αποδεσμεύσει το πιστοποιητικό εγγραφής που καταγράφεται με έναν μοναδικό αριθμό. Στη συνέχεια, το υποκατάστημα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο για φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Μετά από όλα αυτά τα βήματα το υποκατάστημα μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί στην Ολλανδία.

Πλεονεκτήματα του ανοίγματος ενός ολλανδικού κλάδου

Η διαδικασία καταχώρισης υποκαταστήματος είναι εύκολη και απαιτεί λιγότερο χρόνο από την άμεση ενσωμάτωση μιας ολλανδικής εταιρείας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ορισμένες διεθνείς εταιρείες προτιμούν να ιδρύσουν υποκαταστήματα. Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν το χαμηλό κόστος ενσωμάτωσης και τις ήπιες λογιστικές απαιτήσεις.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των καταστημάτων στις Κάτω Χώρες είναι κατά το μάλλον ή ήττον τα ίδια με εκείνα άλλων χωρών. Για παράδειγμα, στο Χονγκ Κονγκ, οι διαδικασίες για τη φορολόγηση των υποκαταστημάτων και την καταχώριση είναι πολύ παρόμοιες. Παρόλα αυτά, είναι προς το συμφέρον σας να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τοπικού εξειδικευμένου συνεργάτη ή δικηγόρου για να διασφαλίσετε ότι ακολουθείτε τους ολλανδικούς κανονισμούς και τους κανόνες για την εγκατάσταση της εταιρείας.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες για την έναρξη μιας ολλανδικής επιχείρησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους τοπικούς αντιπροσώπους μας στη σύσταση εταιρείας.

επικοινωνήστε με ένα ειδικό κουμπί