Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Άνοιγμα υποκαταστήματος στην Ολλανδία

Οι διεθνείς εταιρείες που σχεδιάζουν να εδραιώσουν την παρουσία τους στην ολλανδική αγορά με χαμηλό κόστος μπορούν να ανοίξουν τοπικά καταστήματα. Το υποκατάστημα δεν έχει νομική προσωπικότητα και θεωρείται επέκταση της διεθνούς εταιρείας. Συνεπώς, η μητρική εταιρεία που είναι εγκατεστημένη στο εξωτερικό είναι υπεύθυνη για όλες τις πράξεις της.

Η διαχείριση των ολλανδικών υποκαταστημάτων διευθύνεται από εκπροσώπους των μητρικών εταιρειών βάσει PoA (πληρεξούσιο). Το υποκατάστημα πρέπει να εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες με τον γονέα του και το όνομά του πρέπει να είναι πανομοιότυπο. Οι ενέργειές της διέπονται ταυτόχρονα από τους ολλανδικούς νόμους και τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει συσταθεί η διεθνής μητρική εταιρεία.

Το υποκατάστημα παρέχει μόνιμη εγκατάσταση με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με άλλους ολλανδικούς τύπους εταιρειών και δεν υπάρχουν ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις όσον αφορά την ενσωμάτωσή του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλές διεθνείς εταιρείες προτιμούν αυτή τη μορφή επιχείρησης.

Ολλανδικά υποκαταστήματα έναντι τοπικών εταιρειών

Το κύριο καθοριστικό χαρακτηριστικό ενός υποκαταστήματος, σε σύγκριση με άλλες μορφές επιχειρήσεων όπως θυγατρικές στην Ολλανδία, είναι η πλήρης εξάρτησή της από τη διεθνή μητρική της εταιρεία. Ως εκ τούτου, η διεθνής εταιρεία φέρει ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις και χρέη του ολλανδικού υποκαταστήματος.

εταιρική δομή-2

Η διαδικασία καταχώρισης υποκαταστήματος είναι ευκολότερη σε σύγκριση με άλλους τύπους εταιρειών, π.χ. την ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, αλλά εξακολουθεί να πρέπει να συμμορφώνεται με τις νομοθετικές απαιτήσεις για τη φορολογία και την απασχόληση. Σύμφωνα με το νόμο, όλοι οι υπάλληλοι υποκαταστημάτων θα πρέπει να καλύπτονται με κοινωνική ασφάλιση. Διαφορετικά, ο αντιπρόσωπος του υποκαταστήματος μπορεί να καταστεί προσωπικός υπεύθυνος σε περίπτωση μη πληρωμής των απαιτούμενων εισφορών. Τα υποκαταστήματα που ανοίγουν στις Κάτω Χώρες έχουν συνήθως οικονομικές υποχρεώσεις πανομοιότυπες με εκείνες των τοπικών εταιρειών.

Οι πολυάριθμες συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας που έχουν υπογράψει οι Κάτω Χώρες με άλλες χώρες μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση των υποκαταστημάτων, εάν μπορούν να μειώσουν το ποσοστό παρακράτησης στην πηγή για τα δικαιώματα, τους τόκους και τα μερίσματα.

Εγγραφή ολλανδικού υποκαταστήματος

Το υποκατάστημα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο Εμπορικό Μητρώο στο Εμπορικό Επιμελητήριο με τα σχετικά έγγραφα και λεπτομέρειες πριν να μπορέσει να αρχίσει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Όλα τα χαρτιά πρέπει να είναι συμβολαιογραφικά, με νόμιμη μετάφραση στα ολλανδικά. Η συμβολαιοποίηση πραγματοποιείται στο κράτος όπου κατοικεί η μητρική εταιρεία.

Τα απαραίτητα έγγραφα για ενσωμάτωση μπορεί να είναι ειδικά για κάθε περίπτωση, αλλά γενικά είναι απαραίτητα τα ακόλουθα: 

Μετά την εγγραφή, το Εταιρικό μητρώο στις Κάτω Χώρες θα αποδεσμεύσει το πιστοποιητικό εγγραφής που καταγράφεται με έναν μοναδικό αριθμό. Στη συνέχεια, το υποκατάστημα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο για φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Μετά από όλα αυτά τα βήματα το υποκατάστημα μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί στην Ολλανδία.

Πλεονεκτήματα του ανοίγματος ενός ολλανδικού κλάδου

Η διαδικασία καταχώρισης υποκαταστήματος είναι εύκολη και απαιτεί λιγότερο χρόνο από την άμεση ενσωμάτωση μιας ολλανδικής εταιρείας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ορισμένες διεθνείς εταιρείες προτιμούν να ιδρύσουν υποκαταστήματα. Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν το χαμηλό κόστος ενσωμάτωσης και τις ήπιες λογιστικές απαιτήσεις.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των καταστημάτων στις Κάτω Χώρες είναι κατά το μάλλον ή ήττον τα ίδια με εκείνα άλλων χωρών. Για παράδειγμα, στο Χονγκ Κονγκ, οι διαδικασίες για τη φορολόγηση των υποκαταστημάτων και την καταχώριση είναι πολύ παρόμοιες. Παρόλα αυτά, είναι προς το συμφέρον σας να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τοπικού εξειδικευμένου συνεργάτη ή δικηγόρου για να διασφαλίσετε ότι ακολουθείτε τους ολλανδικούς κανονισμούς και τους κανόνες για την εγκατάσταση της εταιρείας.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες για την έναρξη μιας ολλανδικής επιχείρησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους τοπικούς αντιπροσώπους μας στη σύσταση εταιρείας.

Διεθνείς εταιρείες που σχεδιάζουν να αποκτήσουν παρουσία στην ολλανδική αγορά με χαμηλό κόστος μπορούν να ανοίξουν τοπικά καταστήματα. Το υποκατάστημα δεν έχει νομική προσωπικότητα και θεωρείται επέκταση της διεθνούς εταιρείας. Επομένως, η μητρική εταιρεία που είναι εγκατεστημένη στο εξωτερικό είναι υπεύθυνη για όλες τις ενέργειές της. Η διαχείριση των ολλανδικών υποκαταστημάτων διοικείται από εκπροσώπους των μητρικών εταιρειών βάσει ενός PoA (πληρεξούσιο). Το υποκατάστημα πρέπει να εκτελεί τις ίδιες ενέργειες με τον γονέα του και το όνομά του πρέπει να είναι ίδιο. Οι ενέργειές της διέπονται ταυτόχρονα από τους ολλανδικούς νόμους και τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει συσταθεί η διεθνής μητρική εταιρεία. Το υποκατάστημα παρέχει μόνιμη εγκατάσταση με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με άλλους τύπους ολλανδικών εταιρειών και δεν υπάρχουν ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις όσον αφορά την ενσωμάτωσή του. Γι 'αυτό πολλές διεθνείς εταιρείες προτιμούν αυτήν τη μορφή επιχείρησης.

Ολλανδικά υποκαταστήματα έναντι τοπικών εταιρειών

Το κύριο καθοριστικό χαρακτηριστικό ενός υποκαταστήματος, σε σύγκριση με άλλες μορφές επιχειρήσεων όπως θυγατρικές στην Ολλανδία, είναι η πλήρης εξάρτησή της από τη διεθνή μητρική της εταιρεία. Ως εκ τούτου, η διεθνής εταιρεία φέρει ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις και χρέη του ολλανδικού υποκαταστήματος. εταιρική δομή-2 Η διαδικασία εγγραφής υποκαταστήματος είναι ευκολότερη σε σύγκριση με άλλους τύπους εταιρειών, π.χ. η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, αλλά πρέπει ακόμη να συμμορφώνεται με τις νομοθετικές απαιτήσεις για τη φορολογία και την απασχόληση. Σύμφωνα με το νόμο, όλοι οι υπάλληλοι του κλάδου θα πρέπει να καλύπτονται με κοινωνική ασφάλιση. Διαφορετικά, ο εκπρόσωπος του υποκαταστήματος μπορεί να καταστεί προσωπικά υπεύθυνος σε περίπτωση μη πληρωμής των απαραίτητων εισφορών. Τα υποκαταστήματα που ανοίγονται στις Κάτω Χώρες έχουν συνήθως οικονομικές υποχρεώσεις ίδιες με εκείνες των τοπικών εταιρειών. Οι πολυάριθμες συνθήκες αποφυγής της διπλής φορολογίας που έχουν υπογράψει οι Κάτω Χώρες με άλλες χώρες μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση των υποκαταστημάτων εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για μείωση του συντελεστή παρακράτησης φόρου για δικαιώματα, τόκους και μερίσματα.

Εγγραφή ολλανδικού υποκαταστήματος

Το υποκατάστημα πρέπει να εγγραφεί στο Εμπορικό Μητρώο στο Εμπορικό Επιμελητήριο με τα σχετικά έγγραφα και λεπτομέρειες πριν μπορέσει να ξεκινήσει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι συμβολαιογραφικά, με νόμιμη μετάφραση στα ολλανδικά. Η συμβολαιοποίηση πραγματοποιείται στην πολιτεία όπου κατοικεί η μητρική εταιρεία. Τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για ενσωμάτωση μπορεί να είναι ειδικά για κάθε περίπτωση, αλλά γενικά είναι απαραίτητα τα ακόλουθα: απόδειξη της ίδρυσης της διεθνούς εταιρείας (απόσπασμα από το εμπορικό μητρώο στη χώρα διαμονής με ημερομηνία εγγραφής και στοιχεία εταιρείας), πιστοποιητικό εγγραφής, όνομα, καταχωρισμένη διεύθυνση, ονόματα και λεπτομέρειες των διευθυντών και του γραμματέα (ή άλλων διευθυντών), πρωτόκολλο της συζήτησης όπου το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να ανοίξει το υποκατάστημα, τη διεύθυνση και το όνομα του υποκαταστήματος, το όνομα του αντιπροσώπου, τις εξουσίες του αντιπροσώπου και τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος . Ο επιχειρηματίας βάζει σφραγίδα στο συμβόλαιο Μετά την εγγραφή, το Εταιρικό μητρώο στις Κάτω Χώρες θα αποδεσμεύσει το πιστοποιητικό εγγραφής που καταγράφεται με έναν μοναδικό αριθμό. Στη συνέχεια, το υποκατάστημα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο για φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Μετά από όλα αυτά τα βήματα το υποκατάστημα μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί στην Ολλανδία.

Πλεονεκτήματα του ανοίγματος ενός ολλανδικού κλάδου

Η διαδικασία εγγραφής υποκαταστήματος είναι εύκολη και απαιτεί λιγότερο χρόνο από την άμεση ενσωμάτωση μιας ολλανδικής εταιρείας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ορισμένες διεθνείς εταιρείες προτιμούν να ιδρύουν υποκαταστήματα. Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν χαμηλό κόστος ενσωμάτωσης και ήπιες λογιστικές απαιτήσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά των υποκαταστημάτων στις Κάτω Χώρες είναι λίγο πολύ τα ίδια όπως και σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα, στο Χονγκ Κονγκ, οι διαδικασίες φορολογίας υποκαταστήματος και εγγραφής είναι πολύ παρόμοιες. Ωστόσο, είναι προς το συμφέρον σας να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες ενός τοπικού ειδικού στην εταιρεία ή ενός δικηγόρου για να διασφαλίσετε ότι ακολουθείτε τους ολλανδικούς κανονισμούς και τους κανόνες για την ίδρυση εταιρείας. Εάν χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έναρξη ολλανδικής επιχείρησης, επικοινωνήστε με τους τοπικούς αντιπροσώπους μας στη σύσταση εταιρείας. επικοινωνήστε με ένα ειδικό κουμπί

Όπως αυτό το άρθρο;

Μοιραστείτε το
Μοιραστείτε στο Whatsapp
Μοιραστείτε στο τηλεγράφημα
Μοιραστείτε στο τηλεγράφημα
Μοιραστείτε στο skype
Κοινοποίηση μέσω Skype
Μοιραστείτε με email
Κοινή χρήση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία Dutch BV;