Μέρος 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΡΟΙ (ΠΕΛΑΤΗΣ) 

Τέχνη. 1. Εφαρμογή

Ο παρών ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ είναι εφαρμόσιμος και αναπόσπαστος σε όλες τις συμβάσεις αγοράς που συνάπτονται από την ICS Advisory and Finance (εφεξής «Πάροχος Υπηρεσιών»), καθώς και σε όλες τις προσφορές, προσφορές, υπηρεσίες και παραδόσεις που παρέχονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ του Πελάτη ή άλλων μερών δεν ισχύει ποτέ, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς.

Συμφωνώντας με αυτούς τους ΠΕΛΑΤΕΣ, ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα να ζητήσει τη δυνατότητα εφαρμογής άλλου ΠΕΛΑΤΗ.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ του Πελάτη (ή άλλα μέρη) αποκλείεται ρητά ως δεν ισχύει. Εάν ανά πάσα στιγμή ένα άρθρο ή πολλά άρθρα του παρόντος ΠΕΛΑΤΗ καθίστανται άκυρα, τα άλλα άρθρα που περιέχονται στο παρόν έγγραφο θα παραμείνουν αποτελεσματικά για τα μέρη.

Οι παραλλαγές σε αυτόν τον ΠΕΛΑΤΗ μπορούν να συμφωνηθούν μόνο σε γραπτή μορφή, με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των μερών. Επιπλέον, οι εγκεκριμένες παραλλαγές συγκεκριμένων συμφωνιών αγοράς δεν ισχύουν για άλλες τέτοιες συμφωνίες, εκτός εάν επιβεβαιώνεται ρητά σε γραπτή μορφή.

Τέχνη. 2. Ορισμοί

Συμβουλευτική / Συμβουλή / Συμβουλευτική: Οι πληροφορίες που μοιράζεται ο Πάροχος Υπηρεσιών με τον Πελάτη δεν μπορούν να θεωρηθούν νομικά δεσμευτικές γνώμες, επίσημες συμβουλές κ.λπ., εκτός εάν ο Πελάτης έχει ζητήσει συγκεκριμένα την προετοιμασία «φορολογικής γνώμης» ή «νομικής γνώμης» και έχει λάβει έγγραφα με αυτούς τους τίτλους υπογεγραμμένο από έναν από τους ανώτερους συνεργάτες του Παροχέα Υπηρεσιών.

Τέχνη. 3. Συμβάσεις

Εάν η απόφαση ακύρωσης βασίζεται σε λόγους που περιλαμβάνονται στο άρθρο. 15 (παράνομες ενέργειες) ή υποψίες τέτοιων ενεργειών, που οδηγούν σε ανεπαρκή φάκελο συμμόρφωσης και ο Πελάτης αρνείται να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητά του ή την ταυτότητα άλλων ατόμων που συμμετέχουν στη δομή προκειμένου να μειώσει τον εκτιμώμενο κίνδυνο, τότε ο Πελάτης δεν επιστρέφεται για τυχόν προκαταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα δώσει οδηγίες στον Πελάτη μέσω email. Η αλληλογραφία θα υπόκειται επίσης σε αυτούς τους ΠΕΛΑΤΕΣ.

Τέχνη. 4. Παρεχόμενες πληροφορίες

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Πελάτη εξαρτώνται από συγκεκριμένες περιστάσεις που σχετίζονται με τον Πελάτη και συγκεκριμένες καταστάσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να αξιολογηθούν εκ των προτέρων από τον Πάροχο Υπηρεσιών.

Τέχνη. 5. Υπηρεσίες τρίτων

Τέχνη. 6. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού

Τέχνη. 7. Μετανάστευση

Τέχνη. 9. Γραμματέας / Τοπικός εκπρόσωπος

Τέχνη. 10. Λογιστική

Τέχνη. 11. Σύσταση εταιρείας

Τέχνη. 12. Προσφορές

Τέχνη. 13. Παράδοση υπηρεσιών, ευθύνη

Τέχνη. 14. Υποχρεώσεις πελατών

Άρθρο 15. Άμεση καταγγελία της σύμβασης

Τέχνη. 16. Πρόσθετα έξοδα και έξοδα

Τέχνη. 17. Περιοδική ή πρόσθετη δέουσα επιμέλεια

- λήξη παλαιών εγγράφων ·

- νομικοί λόγοι για να ζητήσετε πρόσθετες λεπτομέρειες ·

- διενέργεια τακτικού ελέγχου όπως προβλέπεται από τον εθνικό κανονισμό AML ·

- παραλαβή νέων πληροφοριών ή αίτηση δέουσας επιμέλειας από επίσημη αρχή, συμβολαιογράφο ή άλλο αρμόδιο οργανισμό ·

Τέχνη. 18. Όροι πληρωμής

Τέχνη. 19. Κόστος ακύρωσης

Τέχνη. 20. Έξοδα λογιστικής / διαχείρισης

Σε περίπτωση που ο Πελάτης αποφασίσει να αλλάξει τον λογαριασμό του σε άλλον πάροχο, ο λογιστής του Παροχέα Υπηρεσιών θα ολοκληρώσει τη μεταφορά με χρέωση 750 Ευρώ.

Τέχνη. 21. Επικοινωνία

Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον Πάροχο Υπηρεσιών αποτελεί ευθύνη του Πελάτη. Ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν θα είναι υπεύθυνος για την ελλιπή ή εσφαλμένη άφιξη ή τη μη άφιξη ενός μηνύματος που αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

Τέχνη. 22. Εμπιστευτικότητα

Τέχνη. 23. Αρμόδια δικαστήρια και εφαρμοστέοι νόμοι

Όλες οι διαφορές διευθετούνται χωρίς εξαίρεση από τα αρμόδια δικαστήρια των Κάτω Χωρών, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει γραπτώς σε διαφορετικές ρυθμίσεις.

 

Μέρος 2 - Όροι και προϋποθέσεις Λογιστική Υπηρεσία

          
Συμφωνία για υπηρεσίες τήρησης φόρων (NL)

ΟΤΙ, ο Πελάτης επιθυμεί να αποκτήσει συγκεκριμένες υπηρεσίες τήρησης βιβλίων από το ICS ADVISORY και συμφωνεί να δεσμεύσει το ICS ADVISORY ως ανεξάρτητο για την εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών και το ICS ADVISORY συμφωνεί να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες στον Πελάτη.

ΤΩΡΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις αμοιβαίες συμφωνίες και συμφωνίες που περιλαμβάνονται στο παρόν, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν για τους ακόλουθους όρους:

 1. Ορος συμβολαίου

Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ στις ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ. Θα συνεχίσει να ισχύει για μια περίοδο ενός «βιβλίου έτους». Η Σύμβαση θα παραταθεί αυτόματα εάν ο Πελάτης δεν καταγγείλει τη Σύμβαση εγγράφως τρεις μήνες πριν από το τέλος κάθε διαδοχικής λογιστικής χρονιάς.

 1. Διορισμένος Εκπρόσωπος Πελάτη

Διασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας και αποτελεσματικής διαδικασίας σχεδιασμού μεταξύ του Πελάτη και της

ICS ADVISORY, ο Πελάτης συμφωνεί να ορίσει έναν εκπρόσωπο για να συνεργαστεί απευθείας με το ICS ADVISORY.

Πληροφορίες καθορισμένου αντιπροσώπου πελάτη:

 

Ονομα: ______________________________________

 

Τηλέφωνο: ______________________________________

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: _______________________________________

 1. Υπηρεσίες λογιστικής

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση, η ICS ΣΥΜΒΟΥΛΗ συμφωνεί να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες στον Πελάτη:

Επιπλέον, το ICS ADVISORY μπορεί να εκτελέσει επιπλέον υπηρεσίες τήρησης βιβλίων για τον Πελάτη, εάν το ζητήσει ο Πελάτης και το ICS ADVISORY συμφωνήσει να το πράξει. Ωστόσο, οποιεσδήποτε υπηρεσίες που δεν περιγράφονται συγκεκριμένα σε αυτό το φύλλο επιβεβαίωσης δεν περιλαμβάνονται στο τέλος τήρησης βιβλίων και θα χρεώνονται ξεχωριστά στον Πελάτη.

Ο Πελάτης θα παρέχει στο ICS ADVISORY έναν πληρεξούσιο για να ενεργεί εκ μέρους της Εταιρείας του Πελάτη ειδικά για την αντιμετώπιση των φορολογικών αρχών. Εκτός από αυτό, ο Πελάτης θα εγκρίνει την οδηγία για τις φορολογικές αρχές να διαβιβάζουν όλες τις φορολογικές αλληλογραφίες απευθείας στο Λογιστικό Τμήμα του ICS ADVISORY (στη Breda). Για το σκοπό αυτό, προσθέσαμε το Παράρτημα Α (διακομιστής μεσολάβησης) σε αυτό το φύλλο επιβεβαίωσης.

 1. Χρήση των υπηρεσιών τρίτων

Το ICS ADVISORY δικαιούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τρίτων κατά την παροχή υπηρεσιών στον Πελάτη.

 1. Τέλη υπηρεσίας τήρησης βιβλίων

Λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται από το ICS ADVISORY, ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει το ICS ADVISORY για τις υπηρεσίες που παρέχονται ως εξής:

Υπηρεσίες Ποσό εκτός 21% ΦΠΑ
Λογιστική χρέωση ανά 0-100 τιμολόγια 395 € ανά τρίμηνο (3 μήνες)
Επιπλέον χρέωση για περισσότερα από 100 τιμολόγια 75 € ανά τρίμηνο (3 μήνες) - ανά επιπλέον 100 μεταλλάξεις
Φορολογικές συμβουλές / εκθέσεις από κατώτερο σύμβουλο 90 € ανά ώρα
Φορολογικές συμβουλές / αναφορές από ανώτερο συνεργάτη 155 € ανά ώρα
Η επιστροφή VIES ισχύει με μετατοπισμένο ΦΠΑ 35 € ανά επιστροφή
Ένσταση για φορολογικά θέματα € 90
Σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου ή έρευνας / επίσκεψης Συντηρητής 675 €
Ξεκινήστε τη συνάντηση με όποιον έρχεται να γνωρίσει το ICS ADVISORY εκ μέρους του Πελάτη ή έρχεται να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη 90 € ανά ώρα
 1. Κόστος και έξοδα

Εκτός από τις προμήθειες που ορίζονται παραπάνω, ο Πελάτης θα αποζημιώσει το ICS ADVISORY για τυχόν παρεπόμενα κόστη και έξοδα που προέκυψε από το ICS ADVISORY κατά την εκτέλεση, για τον Πελάτη, των υπηρεσιών που ορίζονται σε αυτήν την Επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζονται σε, τροποποιήσεων που πρέπει να γίνουν. μετά την ημερομηνία κατάθεσης, διεκπεραίωση αναφορών και αντιρρήσεων για φορολογικά θέματα και παρόμοια έξοδα. Το κόστος και τα έξοδα θα τιμολογούνται στον Πελάτη με ωριαία χρέωση 90 € ex. ΔΕΞΑΜΕΝΗ.

Εάν η εταιρεία σας διαθέτει κατάσταση υψηλού κινδύνου (βάσει των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή του ιστορικού σας), η ICS ADVISORY μπορεί να χρεώσει στον Πελάτη προκαταβολή έως και 995 €.

Θα επιβεβαιώνουμε πάντα το κόστος ή την εκτίμηση του κόστους εκ των προτέρων μαζί σας.

 1. πληρωμές

Όλες οι (τριμηνιαίες) πληρωμές πρέπει να καταβληθούν εκ των προτέρων. Όταν η πληρωμή δεν λαμβάνεται εγκαίρως, η ICS ADVISORY έχει το δικαίωμα να σταματήσει τις υπηρεσίες της και η τριμηνιαία επιστροφή ΦΠΑ ενδέχεται να καθυστερήσει, με πιθανά πρόστιμα (και επιπλέον χρεώσεις).
Η ICS ADVISORY θα υποβάλει το πρώτο της τιμολόγιο για τις υπηρεσίες κράτησης, μόλις λάβουμε την ανάθεση από τον Πελάτη και θα ξεκινήσει τις υπηρεσίες της μετά την παραλαβή της πληρωμής.

 1. Εξουσιοδοτημένη χρέωση

Ο Πελάτης αποδέχεται να υπογράψει μια φόρμα εντολής, η οποία δίνει στο ICS ADVISORY την άδεια να στέλνει επαναλαμβανόμενες οδηγίες από επιχείρηση σε επιχείρηση στην τράπεζα για να χρεώσει τον (ολλανδικό) εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό σας.

 1. Ευθύνη του πελάτη

Ο Πελάτης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παροχή ICS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ όλων των πληροφοριών, τιμολογίων, δεδομένων και εγγράφων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των Υπηρεσιών που συμφωνούνται βάσει της παρούσας Σύμβασης. Ο Πελάτης θα παρέχει ICS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τιμολόγια στο τέλος κάθε μήνα. Το αργότερο πρέπει να ακολουθηθούν οι ακόλουθες προθεσμίες:

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η ακρίβεια των οικονομικών πληροφοριών που παρέχονται στο ICS ADVISORY είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη. Η ICS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ δεν θα είναι υπεύθυνη για την παραγωγή ανακριβών οικονομικών καταστάσεων, αρχείων και χρεώσεων ή οποιωνδήποτε άλλων οικονομικών αναφορών εάν τα οικονομικά δεδομένα υποβάλλονται βάσει ανακριβών πληροφοριών που παρέχονται από τον Πελάτη.

Η συμβουλή ICS ενδέχεται να απαιτήσει την έγκριση του πελάτη πριν από την υποβολή φορολογικής δήλωσης ή ετήσιας έκθεσης. Είναι ευθύνη του Πελάτη να ανταποκρίνεται άμεσα και να αποφεύγει τυχόν καθυστερημένες ποινές.

 1. Γρήγορη διαδικασία & Κόστος διαχείρισης

Εάν ο Πελάτης υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα μετά την προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 7, το ICS ADVISORY θα χρεώσει στον Πελάτη διοικητικό τέλος 67 € για κάθε καθυστέρηση. Παρόμοια τέλη θα προκύψουν σε περίπτωση επειγόντων αιτημάτων που χρειάζονται εξέταση εντός περιορισμένου χρονικού πλαισίου. Εναλλακτικά τέλη μπορούν να αναφερθούν από το ICS ADVISORY ανάλογα με την κατάσταση.
Εάν ο Πελάτης υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα ένα μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας, το ICS ADVISORY μπορεί να χρεώσει τα έξοδα διαχείρισης 67 € στον Πελάτη και ο Πελάτης πρέπει να εξετάσει τις καθυστερημένες αρχειοθετήσεις που επιβάλλουν οι Φορολογικές Αρχές. Επιπλέον χρεώσεις ενδέχεται να αντιταχθούν σε μια «εκτιμώμενη» εκτίμηση (από τις φορολογικές αρχές).

 1. Αμοιβαίες παραστάσεις

(Β) Παραστάσεις από τη ICS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: Το ICS ADVISORY δηλώνει και εγγυάται ότι:

 1. Κόστος μεταφοράς

Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να μεταφέρει τις υπηρεσίες τήρησης βιβλίων σε άλλον Λογιστή, πρέπει να ενημερώσει το ICS ADVISORY τρεις μήνες πριν από το τέλος του πρώτου βιβλίου. Ο τερματισμός πρέπει να είναι γραπτός. Η ICS ADVISORY θα χρεώσει 395 € για τη μεταφορά όλων των εγγράφων και των ψηφιακών αρχείων του Πελάτη στον νέο Λογιστή του και συνεργάζεται ως σύνδεσμος σε αυτό το θέμα. Αυτή είναι μια προαιρετική υπηρεσία.

 1. Περιορισμός Ευθύνης

Η ICS ευθύνεται για μη ολοκλήρωση ή καθυστέρηση μιας ανάθεσης μόνο εάν έχει αποδειχθεί ότι η μη ολοκλήρωση ή η καθυστέρηση προκλήθηκε από την εσκεμμένη παραμέληση ή την εσκεμμένη αθέτηση της συμβουλευτικής ICS. Η έκταση της ευθύνης της ICS ADVISORY δεν θα υπερβαίνει το ποσό της συμβατικής τιμής και σε καμία περίπτωση η ICS ADVISORY δεν θα ευθύνεται για τυχόν επακόλουθη απώλεια ή απώλεια κερδών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των παραπάνω.

 1. Ενδιάμεσος τερματισμός

Η ICS ADVISORY έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση αμέσως μόλις υπάρξει ένδειξη ότι ενδέχεται να πραγματοποιούνται ξέπλυμα χρήματος, απάτη, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή παρανομία. Ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος και υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο ICS ADVISORY. Η πλήρης τιμή των υπηρεσιών δεν θα επιστραφεί στον Πελάτη εάν η ICS ADVISORY αποφασίσει να καταγγείλει τη Σύμβαση ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων λόγων.

Σε περίπτωση παραβίασης των καθορισμένων όρων, ή σε περίπτωση παραπληροφόρησης, οι φορολογικές αρχές μπορούν να αποφασίσουν να ανακαλέσουν τον αριθμό ΦΠΑ και η ICS ADVISORY μπορεί να αποφασίσει να τερματίσει τις υπηρεσίες τήρησης βιβλίων και να παραιτηθεί ως εκπρόσωπος του φόρου.

 1. Δικαιοδοσία & Διαφορές

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τους νόμους των Κάτω Χωρών. Όλες οι διαφορές επιλύονται από τα δικαστήρια των Κάτω Χωρών. Τα μέρη συναινούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία τέτοιων δικαστηρίων, συμφωνούν να αποδεχτούν την υπηρεσία της διαδικασίας μέσω ταχυδρομείου και να παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία ή υπεράσπιση του τόπου που διατίθεται διαφορετικά.

 1. Ολοκλήρωση

Ο υπογεγραμμένος, δηλώνει ότι ο Πελάτης επιθυμεί να κάνει χρήση των παραπάνω υπηρεσιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ορίζονται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις των οποίων επισυνάπτεται έντυπο. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνει ρητά ότι συμφωνεί με τους όρους τους.

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις έχουν συνταχθεί από τον Lwzjuristen

Το ICS Advisory έχει την έδρα του:
Beursplein 37
3011AA Ρότερνταμ
Ολλανδία

Η ICS έχει τον εμπορικό επιμελητήριο. αρ. 71469710 Αριθ. ΦΠΑ 858727754

Βρείτε επίσης τα εξής:
- πολιτική Cookie
- Πολιτική Απορρήτου
- Όροι Χρήσης
- Αποποίηση Ευθυνών