Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Χρήση και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στις Κάτω Χώρες

Πολλές επιχειρήσεις και εταιρείες αντιμετωπίζουν την πνευματική ιδιοκτησία ως σημαντικό πλεονέκτημα. Τα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτό - τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας - συχνά αποδειχθούν πιο επικερδείς σε σύγκριση με τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι εταιρείες να αναπτύξουν κατάλληλες στρατηγικές όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία τους, προκειμένου να διασφαλίσουν την καλύτερη χρήση και προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων. Η παρούσα σύντομη επισκόπηση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα σημαντικά δικαιώματα σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και την προστασία τους σύμφωνα με το νόμο στην Ολλανδία.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις Κάτω Χώρες

Στις Κάτω Χώρες, ο νόμος για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Rijksoctrooiwet) από την 1995 προστατεύει τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας. Εξ ορισμού, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αποτελούν αποκλειστικά δικαιώματα για εφευρέσεις σε όλους τους τεχνολογικούς τομείς. Οι εφευρέσεις είναι κατοχυρώσιμες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εάν ικανοποιούν διάφορες απαιτήσεις:

  • αφορούν μια τεχνική διαδικασία ή ένα προϊόν.
  • είναι καινοφανή, δηλαδή δεν έχουν δημοσιοποιηθεί με κανένα τρόπο πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταχώριση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ·
  • Περιλαμβάνουν εφευρετικά βήματα, δηλαδή οι εφευρέσεις δεν είναι πολύ προφανείς.
  • έχουν βιομηχανικές εφαρμογές.

Οι αιτήσεις για τα ολλανδικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας υποβάλλονται στο εθνικό Γραφείο Διπλωμάτων Ο αιτών πρέπει να ζητήσει αναζήτηση για καινοτομία 13 μήνες μετά την υποβολή της αίτησης. Σε άλλους 9 μήνες, τα αποτελέσματα αναζήτησης είναι διαθέσιμα. Αυτά τα αποτελέσματα, ωστόσο, δεν αποφασίζουν αν η εφεύρεση θα κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή όχι, ακόμη και αν δεν έχει καινοτομία σύμφωνα με την έκθεση. Σε μια διαφορά, η απαίτηση για καινοτομία εξετάζεται στο δικαστήριο. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή η αίτηση περιλαμβάνεται στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των Κάτω Χωρών δεκαοκτώ μήνες μετά την υποβολή της αίτησης. Ο όρος προστασίας είναι είκοσι έτη από την ημερομηνία κατάθεσης.

Ο επιχειρηματίας βάζει σφραγίδα στο συμβόλαιο

Ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας έχει αποκλειστικά δικαιώματα να απαγορεύει τη χρήση της εφεύρεσης για εμπορικούς σκοπούς από τρίτους. Ως χρήση της εφεύρεσης νοείται η παραγωγή, η διάθεση στην αγορά, ο δανεισμός, η πώληση, η προσφορά, η προμήθεια, η αποθήκευση και η εισαγωγή της κατοχυρωμένης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεσης.

Εμπορικά σήματα στις Κάτω Χώρες

Τα εμπορικά σήματα είναι σημάδια που διακρίνουν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα (αγαθά) των εταιρειών από τους άλλους στην αγορά. Μπορούν να είναι λογότυπα ή εμπορικά σήματα. Τα ονόματα των εταιρειών ή τα εμπορικά ονόματα μπορούν να θεωρηθούν ως εμπορικά σήματα.

Η σύμβαση BCIP (Σύμβαση της Μπενελούξ σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία) ορίζει ότι ένα σήμα πρέπει πρώτα να καταχωριστεί για να εξασφαλίσει προστασία στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες. Το BOIP (Υπηρεσία Πνευματικής Ιδιοκτησίας Μπενελούξ) είναι ο φορέας για την επίσημη καταχώριση των εμπορικών σημάτων στη Μπενελούξ. Η οριστική καταχώρηση ενός εμπορικού σήματος ολοκληρώνεται σε περίπου 4 μήνες. Η πληρωμή πρόσθετου τέλους μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία. Το Γραφείο θα αρνηθεί την καταχώριση ενός εμπορικού σήματος εάν, μεταξύ άλλων λόγων:

  • δεν διαθέτει διακριτικά χαρακτηριστικά ή δεν πληροί τον ορισμό του εμπορικού σήματος ·
  • έρχεται σε σύγκρουση με την ηθική ή τη δημόσια τάξη.
  • μπορεί να παραπλανήσει το κοινό.

Όλες οι καταχωρίσεις εμπορικών σημάτων στη Μπενελούξ ισχύουν για 10 χρόνια. Είναι ανανεώσιμες κάθε 10 χρόνια εάν η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται 6 μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης του εμπορικού σήματος. Τα εμπορικά σήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται ενεργά για τη διατήρηση των δικαιωμάτων τους.

Οι κάτοχοι εμπορικών σημάτων έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα να απαγορεύουν σε άλλα μέρη να χρησιμοποιούν ή να καταχωρούν νεότερα σήματα, τα ίδια με τα εμπορικά τους σήματα και να τα χρησιμοποιούν για πανομοιότυπες υπηρεσίες ή αγαθά. Η εγγραφή ή η χρήση παρόμοιων νεότερων πινακίδων για παρεμφερείς υπηρεσίες ή αγαθά μπορεί επίσης να απαγορευθεί εάν υπάρχει πιθανότητα σύγχυσης. Οι κάτοχοι εμπορικών σημάτων που είναι δημοφιλείς στην περιοχή της Μπενελούξ μπορούν επίσης να αμφισβητήσουν τη χρήση παρόμοιων ή πανομοιότυπων νεότερων σημείων για οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή αγαθά (ανεξάρτητα από το επίπεδο ομοιότητας τους) εάν η χρήση αυτή αποφέρει άδικα πλεονεκτήματα από την αρχική φήμη ή το χαρακτήρα των εμπορικών σημάτων τους φέρει δυσμενείς συνέπειες για τους ιδιοκτήτες.

Ορισμένοι πολυεθνικοί οργανισμοί δίνουν τη δυνατότητα σε ξένους επιχειρηματίες να χρησιμοποιούν τα εμπορικά τους σήματα ως franchise. Αυτό μπορεί να συναφθεί ως μέρος μιας σύμβασης franchise, η οποία ρυθμίζει τις απαιτήσεις franchise και την οικονομική αποζημίωση μεταξύ του franchisee και του franchisor. Φυσικά, οι συμφωνίες franchise πρέπει να συμμορφώνονται με την ολλανδική νομοθεσία. Διαβάστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμφωνίες franchise.

Εμπορικά ονόματα στις Κάτω Χώρες

Στην Ολλανδία, τα εμπορικά ονόματα προστατεύονται από την ολλανδική νομοθεσία για τα εμπορικά ονόματα (Handelsnaamwet). Οι εμπορικές ονομασίες ορίζονται ως τα ονόματα των οποίων οι εταιρείες εμπορεύονται. Γενικά, μια εταιρεία μπορεί ελεύθερα να επιλέξει εμπορική επωνυμία, εφόσον το επιλεγμένο όνομα δεν είναι παραπλανητικό, για παράδειγμα όσον αφορά την κυριότητα ή τη νομική φύση της οντότητας.

έντυπο αίτησης της εταιρείας

Η προστασία δεν απαιτεί εγγραφή εμπορικού ονόματος, π.χ. Εμπορικό μητρώο των Κάτω Χωρών. Τα δικαιώματα που σχετίζονται με εμπορικές ονομασίες προκύπτουν από τη χρήση τους. Σε αντίθεση με τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά ονόματα δεν χρειάζεται να είναι πρωτότυπα. Ωστόσο, τα περιγραφικά ονόματα έχουν περιορισμένη προστασία.

Ο νόμος για τα εμπορικά ονόματα απαγορεύει τη χρήση ονομάτων παρόμοιων ή πανομοιότυπων με ένα όνομα που χρησιμοποιείται από άλλη οντότητα, εάν η χρήση αυτή είναι πιθανόν να προκαλέσει σύγχυση, λόγω της θέσης και της φύσης των οντοτήτων.

Πνευματικά δικαιώματα στις Κάτω Χώρες

Στην Ολλανδία, ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Auteurswet) προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα. Παρέχει στους δημιουργούς καλλιτεχνικών, λογοτεχνικών ή επιστημονικών έργων αποκλειστικά δικαιώματα αναπαραγωγής των έργων τους και δημοσιοποίησής τους.

Σύμφωνα με τον ολλανδικό νόμο, τα έργα πρέπει να έχουν πρωτότυπους, ατομικούς χαρακτήρες και να αντικατοπτρίζουν τα προσωπικά αποτυπώματα των δημιουργών τους. Οι διατάξεις περιλαμβάνουν έναν υποδειγματικό κατάλογο των έργων που έχουν δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας: έργα ζωγραφικής, βιβλία, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, φυλλάδια κλπ. Τα λογότυπα και ο σχεδιασμός προϊόντων / ιστοσελίδων μπορούν επίσης να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι ιδέες, οι έννοιες και τα σχήματα δεν προστατεύονται εάν δεν ενσωματώνονται σε συγκεκριμένα έργα.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτώνται με τη δημιουργία έργων που πληρούν τους προαναφερθέντες όρους. Δεν υπάρχουν επίσημες απαιτήσεις, π.χ. χρήση σημείου όπως "©" ή εγγραφής. Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων καταλήγει στο 70 y. μετά το θάνατο του συγγραφέα. Εάν η δημιουργία συντάσσεται από νομικό πρόσωπο, τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται για το 70 y. μετά την πρώτη δημοσίευση της εργασίας.

Υπάρχει μια επιλογή να υποβάλετε ένα i-DEPOT στο BOIP. Αυτό μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη μιας δημιουργίας σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ίσως είναι χρήσιμο όταν εξετάζετε εάν ένα συγκεκριμένο έργο είναι πρωτότυπο. Το i-DEPOT, ωστόσο, δεν δημιουργεί ένα ανεξάρτητο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων μπορούν να απαγορεύουν σε άλλα μέρη να δημοσιεύουν ή να αναπαράγουν την εργασία τους χωρίς εξουσιοδότηση. Εάν ένα συγκεκριμένο προϊόν και ένα έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα αφήνουν πανομοιότυπες συνολικές εντυπώσεις, υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι διαφορές παραπέμπονται στα αρμόδια δικαστήρια που αξιολογούν τις περιπτώσεις εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και τα σχετικά δικαιώματα ή σκοπεύετε να αναπτύξετε μια επιχείρηση στις Κάτω Χώρες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους ολλανδούς πράκτορές μας που ειδικεύονται στην οργάνωση εταιρειών.

επικοινωνήστε με ένα ειδικό κουμπί

Όπως αυτό το άρθρο;

Μοιραστείτε το
Μοιραστείτε στο Whatsapp
Μοιραστείτε στο τηλεγράφημα
Μοιραστείτε στο τηλεγράφημα
Μοιραστείτε στο skype
Κοινοποίηση μέσω Skype
Μοιραστείτε με email
Κοινή χρήση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία Dutch BV;